Thông báo số 1 về Hội thảo Hợp tác Phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XI tại Ninh Thuận 14-15/9/2007
21 mins read

Thông báo số 1 về Hội thảo Hợp tác Phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ XI tại Ninh Thuận 14-15/9/2007

Hội thảo Hợp tác-Phát triển công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam là Hội thảo nhằm xây dựng mối liên kết và hợp tác giữa các tỉnh trong từng vùng kinh tế của đất nước trong việc thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin-truyền thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của các tỉnh, các vùng, đã trở thành sự kiện công nghệ thông tin-truyền thông lớn thường niên.

Được sự bảo trợ của Ban chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông,  Hội Tin học Việt Nam, Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh; theo kết luận của Ban tổ chức Hội thảo công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam lần thứ X (tổ chức tháng 8/2006 tại Thanh Hoá), Hội thảo Hợp tác phát triển công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam lần thứ XI sẽ được tổ chức tại Khu du lịch Ninh Chử, tỉnh Ninh Thuận vào tháng 9/2007.

I. MỤC ĐÍCH:

Hội thảo là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các  chuyên gia của các Bộ-Ngành Trung ương và địa phương, các Hội Tin học, các doanh nghiệp học tập, trao đổi, nắm bắt về hiện trạng, khả năng, nhu cầu, giải pháp và các chính sách nhằm thúc đẩy việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin-truyền thông trong các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là cho tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh khu vực phía Nam Trung bộ đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế-xã hội .

Hội thảo cũng là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin-truyền thông gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu về hoạt động của đơn vị mình, tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên doanh, liên kết phát triển công nghiệp công nghệ thông tin-truyền thông, đặc biệt là định hướng để phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tại các địa phương.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Đơn vị bảo trợ Hội thảo:  Ban Chỉ đạo Quốc gia về công nghệ thông tin.

2. Các cơ quan đồng tổ chức Hội thảo: Bộ Bưu chính Viễn thông, Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Hội Tin học Việt Nam, Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

3. Các cơ quan cùng tham gia Ban Tổ chức Hội thảo: Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin-truyền thông tỉnh Ninh Thuận, Sở Bưu chính, Viễn thông Ninh Thuận; Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin và Vụ Khoa học Công nghệ thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông; Hội Tin học Việt Nam; Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh; Sở Khoa học Công nghệ Ninh Thuận; Hội Tin học tỉnh Ninh Thuận; các Sở Bưu chính, Viễn thông, Hội Tin học và các cơ quan liên quan của các tỉnh Nam Trung bộ; các cơ quan có liên quan của tỉnh Ninh Thuận; một số doanh nghiệp công nghệ thông tin-truyền thông lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỘI THẢO:

1. Các cơ quan quản lý nhà nước (các bộ, ngành TW; các tỉnh, thành có liên quan).

2. Các Hội, Hiệp hội ngành, nghề liên quan đến công nghệ thông tin-truyền thông.\

3. Các Viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin-truyền thông.

4. Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế cung cấp các sản phẩm, giải pháp, công nghệ và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin-truyền thông.

5. Các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong địa bàn Ninh Thuận và các tỉnh Nam Trung bộ.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Thời gian: Dự kiến trong 02 ngày 14 và 15 tháng 9 năm 2007.

2. Địa điểm: Khu hội nghị – Khách sạn Sài Gòn – Ninh Chử thuộc Khu du lịch Ninh Chử tỉnh Ninh Thuận.

V. NỘI DUNG HỘI THẢO:

Chủ đề hội thảo: “Ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin-truyền thông  trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp phục vụ hội nhập và phát triển”.

1. Diễn đàn chính: Môi trường-Chính sách và Quản lý nhà nước: công nghệ thông tin-truyền thông nhìn lại 2006 và tạo chuyển biến 2007.

a) Đổi mới môi trường chính sách quản lý nhà nước trong ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông sau khi Luật Công nghệ thông tin, Luật Giao dịch điện tử và các Nghị định hướng dẫn được ban hành (Bộ Bưu chính, Viễn thông trình bày).

b) Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin-truyền thông tại Ninh Thuận (Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận).

c) Công bố Báo cáo Việt Nam ICT index 2006 cho khối Tỉnh-Thành, Bộ-Ngành (Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ thông tin và Hội Tin học Việt Nam).

d) Đánh giá kết quả các hợp tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin-truyền thông các năm trước (Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa).

đ) Giới thiệu mô hình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin-truyền thông trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương (Mời 3 Sở Bưu chính, Viễn thông có mô hình và kinh nghiệm tốt gồm 1 tỉnh ở Miền Bắc, 1 tỉnh ở Miền Trung, 1 tỉnh ở Miền Nam).

e) Kinh nghiệm quốc tế.

g) Xây dựng và triển khai các dự án công nghệ thông tin-truyền thông, Chính phủ điện tử.

2. Diễn đàn Chuyên ban về công nghệ-giải pháp: Công nghệ, giải pháp và sản phẩm cho ứng dụng-phát triển công nghệ thông tin-truyền thông giai đoạn 2007-2010:

a) Hạ tầng kết nối để xây dựng thành công các ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông.

b) Kiến trúc thông tin, chuẩn dữ liệu và chuẩn công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông.

c) Dịch vụ trực tuyến và cổng giao tiếp điện tử.

d) Công nghệ và giải pháp.

đ) Cơ sở dữ liệu và tích hợp dữ liệu.

e) Các mô hình cụ thể ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông thành công trong thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội địa phương: Dành cho các Doanh nghiệp, các đơn vị nghiên cứu, các Sở Bưu chính, Viễn thông.

3. Diễn đàn dành cho Doanh nghiệp: Ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong doanh nghiệp:

a) Giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong Doanh nghiệp (Đề án 191). Đánh giá thực trạng về ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong cộng đồng các doanh nghiệp và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông hiệu quả phục vụ hội nhập và phát triển;

b) Khẳng định tầm quan trọng và sự cần thiết của ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông phục vụ công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp;

c) Trao đổi, chia xẻ kinh nghiệm của các doanh nghiệp đã và đang ứng dụng thành công công nghệ thông tin-truyền thông trong sản xuất kinh doanh. Thảo luận, tiếp xúc giữa các cơ quan quản lý nhà nước, ngành chức năng và các tổ chức có liên quan, liên kết giữa nhà quản lý-nhà cung cấp và doanh nghiệp,

d)  Giới thiệu công nghệ và các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông trong doanh nghiệp;

VI. CÁC HOẠT ĐỘNG SONG SONG:

1. Triển lãm công nghệ thông tin-truyền thông: Thực hiện bên cạnh hội thảo để các doanh nghiệp; các đơn vị tham gia có thể trình diễn, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới, giải pháp, kết quả ứng dụng công nghệ thông tin-truyền thông (phần cứng, phần mềm, dịch vụ và đào tạo).

2. Toạ đàm, thảo luận giữa các Sở Bưu chính, Viễn thông các tỉnh, thành với Bộ Bưu chính, Viễn thông: định hướng phát triển và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin-truyền thông tại các địa phương giai đoạn 2007-2010.

3. Hội nghị Hội đồng Trung ương các Hội Tin học thành viên Lần thứ 1 nhằm nâng cao vai trò, vị trí của Hội đồng Trung ương các Hội Tin học; kiểm điểm công tác phối hợp và hợp tác trong hoạt động xã hội nghề nghiệp; đề xuất các chương trình liên kết hợp tác trong năm tiếp theo và kế hoạch phối hợp hành động giai đoạn 2007-2010.

5. Tham quan du lịch:

Ban Tổ chức Hội thảo sẽ có chương trình, giới thiệu và hướng dẫn các tuyến tham quan các danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, làng nghề tại tỉnh Ninh thuận cho các đại biểu và khách mời về dự Hội thảo để tham gia tham quan vào các ngày 15 và 16 tháng 9 năm 2007 (tức là vào ngày thứ 2 và thứ 3 nhân dịp tổ chức Hội thảo).

VII. DỰ KIẾN KẾT QUẢ HỘI THẢO:

1. Chỉ ra được những kinh nghiệm, thời cơ, khó khăn và thách thức trong giai đoạn tiếp theo nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin-truyền thông trong quản lý nhà nước và trong doanh nghiệp.

2. Ký kết các kế hoạch, quy chế về liên kết hợp tác cùng phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin-truyền thông. Ký các hợp đồng, bản ghi nhớ về sản phẩm, ứng dụng và công nghệ giữa các đối tác.

3. Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là cho các tỉnh Nam Trung bộ.\

VIII. ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO:

Với tính chất quan trọng, quy mô của Hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin-truyền thông; để công tác tổ chức được chu đáo đạt kết quả tốt, Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý cơ quan, đơn vị đăng ký tham dự Hội thảo và triển lãm sản phẩm (nếu có) theo Phiếu đăng ký được gửi kèm theo Thông báo này.

1. Đăng ký báo cáo hoặc tham luận trình bày tại các diễn đàn của Hội thảo: Xin vui lòng gửi bản in trên giấy A4, kèm theo file văn bản gởi qua Email hoặc gởi qua đĩa mềm, đĩa CD-ROM cho Ban Tổ chức.

2. Thời hạn đăng ký báo cáo tham luận:

-Tóm tắt báo cáo, gởi trước ngày 01/8/2007.

-Toàn văn báo cáo, gởi trước ngày 31/8/2007.

Thông tin Website: www.itweek.org.vnwww.vaip.org.vnwww.hca.org.vnwww.ninhthuan.gov.vn .

3. Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo và tham gia triển lãm sản phẩm xin gửi trước ngày 31/8/2007 bằng thư, Email hoặc Fax về:

+ Sở Bưu chính, Viễn thông Ninh Thuận, số 32 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Tel (068)839033,  Fax (068)920292; Email sobcvt@ninhthuan.gov.vnnvannghia@ninhthuan.gov.vn.

+ Văn phòng Hội Tin học Việt Nam, số 01 Hàn Thuyên, Hà Nội. Tel (04)8211725; Fax (04)8211708; Email  itweek@vnn.vn , vaip@vnn.vn .

+ Văn phòng Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh, số 79 Trương Định, Quận I, thành phố Hồ Chí Minh. Tel (08)8222876; Fax (08)8250053; Email hca@hcm.vnn.vn.

Trân trọng kính chào và rất mong được đón tiếp quý Đại biểu tại Hội thảo Hợp tác-Phát triển công nghệ thông tin-truyền thông Việt Nam lần thứ XI năm 2007 tại tỉnh Ninh Thuận.

T.M/ BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-
TRUYỀN THÔNG TỈNH NINH THUẬN
(Đã ký)
PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Nguyễn Đức Thanh

Download phiếu đăng ký tham gia.
Download phiếu đăng ký tham gia triển lãm.

Nguồn: vusta.vn
Facebook Comments
Rate this post